Obrazek nagłówka

Uświa­do­mie­nie tego se­nio­rom było ce­lem spo­tka­nia z Rzecz­ni­kiem Praw Kon­su­men­ta, Panią Ka­ta­rzy­na Ma­zur. Spo­tka­nie  odbyło się 18 stycz­nia w “Okrągla­ku”.

Pra­wa kon­su­menc­kie w na­szym kra­ju są sze­ro­kie, ale wciąż mało zna­ne. War­to je przy­po­mnieć. Oto 7 naj­ważniej­szych za­sad o których war­to pamiętać będąc kon­su­men­tem:

1. Ku­pu­je­my z głową – uważamy na pro­mo­cje i chwy­ty re­kla­mo­we; na­gro­dy są często chwy­tem re­kla­mo­wym zmie­rzającym do przy­ciągnięcia uwa­gi.

2. Za­da­je­my py­ta­nia – mamy pra­wo do wie­dzy o ku­po­wa­nym pro­duk­cie; wiedzę na te­mat pro­duktów war­to zwe­ry­fi­ko­wać w in­nych źródłach.

3. Uważajmy na oszustów – nie ku­puj­my „cu­dow­nych”, uzdra­wiających leków i pro­duktów.

4. Mówimy „NIE” – nie mu­si­my go­dzić się na każdą pro­po­zycję sprze­daw­cy.

5. Czy­ta­my umo­wy – czy­ta­my i py­ta­my, za­nim pod­pi­sze­my. Zasięgaj­my po­rad (przy­ja­ciół, praw­ników – te są bezpłatne) za­nim pod­pi­sze­my np. zo­bo­wiąza­nie kre­dy­to­we.

6. Składa­my re­kla­ma­cje – wa­dli­wy to­war re­kla­mu­je­my w ciągu 2 lat od za­ku­pu.

7. Ko­rzy­sta­my z bezpłat­nej po­mo­cy in­sty­tu­cji chro­niących na­sze pra­wa.

W Zamościu jest to Miej­ski Rzecz­nik Praw Kon­su­men­ta

Ry­nek Wiel­ki 8, tel. 84677 2422, e-mail: konsument@zamosc.pl

Go­dzi­ny przyjęć: od 7.30 do 15.30. We wtor­ki od 8.00 do 16.30

In­for­ma­cje o in­nych in­sty­tu­cjach chro­niących pra­wa kon­su­men­ta można zna­leźć tu: www.ekonsument.pl
Archiwa


Kategorie