Obrazek nagłówka

Losy za­moj­skich Sy­bi­raków były głównym te­ma­tem  między­na­ro­do­wej wy­mia­ny młodzieży,  re­ali­zo­wa­nej w dniach od 31.01 do10.02 przez Sto­wa­rzy­sze­nie Heu­re­ka Ge­ne­ra­tor przy wspar­ciu Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Wy­da­rze­nie to było kon­ty­nu­acją hi­sto­rycz­nych pro­jektów z pro­gra­mu Era­smus+, które odbyły się w Zamościu w 2015 i 2016 roku. Wte­dy w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia młodych Eu­ro­pej­czyków były losy Dzie­ci Za­mojsz­czy­zny oraz par­ty­zantów.

 Ak­tu­al­ne spo­tka­nie młodych hi­sto­ryków z Czech, Cy­pru, Ru­mu­nii, Węgier i Pol­ski z se­nio­ra­mi po­prze­dziły wykłady na te­mat sto­sunków pol­sko-ra­dziec­kich i de­por­ta­cji Po­laków na Wschód, warsz­tat pt. „Jak roz­ma­wiać ze świad­ka­mi hi­sto­rii?” i wy­wiad in­struk­tażowy z pre­ze­sem Związku Sy­bi­raków w Zamościu, panią Bar­barą Szle­szyńską-Ma­lec.  Efek­tem fi­nal­nym pro­jek­tu – tra­dy­cyj­nie już – będzie pol­sko-an­giel­ska pu­bli­ka­cja z wy­wia­da­mi, których udzie­li­li: pani We­ro­ni­ka Cy­bul­ska oraz pa­no­wie: Zbi­gniew Kruk, Józef Mołode­cki i Władysław Sit­kow­ski.

08 lu­te­go uczest­ni­cy urządzi­li na Ryn­ku Sol­nym hap­pe­ning, którego ce­lem było wy­pro­mo­wa­nie pro­jek­tu wśród miesz­kańców Zamościa. Czte­ro­stron­na kon­struk­cja z ba­ne­ra­mi o te­ma­ty­ce spo­tka­nia zo­sta­nie na Ryn­ku do końca mie­siąca. W hap­pe­nin­gu wzięli udział: zastępca Pre­zy­den­ta Mia­sta Pani Mag­da­le­na Dołgan, Pani Szle­szyńska – Ma­lec i Pan Mołode­cki – Sy­bi­ra­cy, Kry­sty­na Rybińska-Smyk z grupą se­niorów i wo­lon­ta­riu­szy oraz przed­sta­wi­cie­le mediów.
Archiwa


Kategorie