Obrazek nagłówka

Or­ga­ni­za­cja zajęć w Se­nio­ral­nej Sta­cji So­cjal­nej.                                             

In­for­mu­je­my, że Se­nio­ral­na Sta­cja So­cjal­na działa 3 dni w ty­go­dniu (we wtor­ki, środy i czwart­ki) w go­dzi­nach od 9.00 do 12.00.                                                  

Rozkład zajęć:                                                                                                  

we wtorki: od 9.00 do 10.00 – ryt­mi­ka dla se­niorów, od 10.00 do 12.00 – Tre­nin­gi umysłu. Za­ba­wa słowem. Spo­tka­nia z li­te­ra­turą. Spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludźmi. “Ka­wiar­nia wspo­mnień” (wy­mien­nie)

w środy: od 9.00 do 10.00 – ryt­mi­ka. Od 10.00 do 12.00 – Warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we (wy­mien­nie)

w czwartki: Warsz­ta­ty te­atral­ne. Mu­zy­ko­te­ra­pia (wy­mien­nie).

Za­pra­sza­my!
Archiwa


Kategorie