Obrazek nagłówka
“Tłusty czwar­tek”, “Wa­len­tyn­ki”, “Ostat­ki” – wszyst­kie te wy­da­rze­nia były   ob­cho­dzo­ne w na­szej Sta­cji. Se­nio­rzy de­gu­sto­wa­li pączki i fa­wor­ki z za­moj­skich cu­kier­ni oraz te, wy­ko­na­ne sa­mo­dziel­nie.Ra­zem z wo­lon­ta­riu­sza­mi przy­go­to­wy­wa­li wa­len­tyn­ko­we kart­ki, którymi później, na­wza­jem sie ob­da­ro­wy­wa­li. W “ostat­ki”  – były tańce i za­ba­wy w kar­na­wałowych ma­skach. Wszyst­kie spo­tka­nia po­prze­dzały wykłady na te­mat na­szej ro­dzi­mej – i nie tyl­ko – tra­dy­cji.Archiwa


Kategorie