Obrazek nagłówka

,,Po­trze­by i po­ten­cjał osób star­szych, ze szczególnym uwzględnie­niem tych, które przeżyły II wojnę świa­tową” – to tytuł se­mi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Se­mi­na­rium odbędzie się 20 mar­ca w go­dzi­nach 9.30 – 12.30 w Osie­dlo­wym Domu Kul­tu­ry “Okrąglak”

W pro­gra­mie:

  1. Zaprezentowanie potencjału seniorów poszkodowanych przez narodowy socjalizm:
  • spektakl oparty na motywach z utworów Boleslawa Leśmiana w wykonaniu uczestników Senioralnej Stacji Socjalnej,
  • wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego uczestników Senioralnej Stacji Socjalnej,
  •  formy współpracy ze społecznością lokalną.
  1. Zaprezentowanie oferty zamojskiego samorządu dla seniorów.
  2. Opracowanie mapy potrzeb seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem poszkodowanych przez narodowy socjalizm.
  3. Dyskusja przy kawie.Archiwa


Kategorie