Obrazek nagłówka

“Z pasją stro­imy świat” – to tytuł wy­sta­wy, którą można oglądać do końca mar­ca w Ga­le­rii Młodych. Jest to wy­sta­wa robótek ręcznych, których au­to­ra­mi są “młodzi du­chem” se­nio­rzy. Umiesz­czo­ne w an­ty­ra­mach i na ta­bli­cach ha­fto­wa­ne i szy­dełkowe ser­wet­ki, bieżniki, ob­ru­sy, a także rze­czy użyt­ko­we, jak sza­le, czap­ki, cia­py, po­du­chy, urze­kają bar­wa­mi i sta­ran­nością wy­ko­na­nia. Są też ma­lo­wa­ne i wy­szy­wa­ne krzyżyka­mi ob­ra­zy i za­baw­ne ma­skot­ki – koty, owiecz­ki, sowy i aniołki. Widać, że au­tor­ki prac włożyły w ich wy­ko­na­nie dużo ser­ca, umiejętności i cier­pli­wości.Wernisaż wystawy odbył się 20 marca.
Archiwa


Kategorie