Obrazek nagłówka

W wy­da­rze­niu udział wzięli:przed­sta­wi­cie­le władz mia­sta, Miej­skie­go Cen­trum Po­mo­cy Ro­dzi­nie,  Za­moj­skiej Rady Se­niorów, sto­wa­rzy­szeń działających na rzecz osób star­szych, słucha­cze Uni­wer­sy­te­tu III Wie­ku, uczest­ni­cy Dzien­ne­go Domu Se­nior+  oraz opie­ku­no­wie i człon­ko­wie Klubów Se­nio­ra.

Or­ga­ni­za­to­rzy spo­tka­nia i goście dys­ku­to­wa­li o tym, co zro­bić, żeby mia­sto było przy­ja­zne se­nio­rom, wska­zy­wa­li na po­zy­tyw­ne zmia­ny, zgłasza­li też swo­je opi­nie i wnio­ski. Zo­stała też za­pre­zen­to­wa­na ofer­ta Mia­sta Zamość dla osób 60+ oraz opra­co­wa­na „mapa po­trzeb”.

Po­ten­cjał i możliwości osób star­szych po­ka­za­li uczest­ni­cy Se­nio­ral­nej Sta­cji So­cjal­nej, którzy za­pre­zen­to­wa­li spek­takl słowno – mu­zycz­ny „Dusiołek” oraz wy­stawę ręko­dzieła ar­ty­stycz­ne­go za­ty­tułowaną „Z pasją stroimy świat”. Spo­tka­nie zakończyły roz­mo­wy ku­lu­aro­we i poczęstu­nek.
Archiwa


Kategorie