Obrazek nagłówka

Ko­lej­ne wy­da­rze­nie w ra­mach pro­jek­tu  ZCW “Lot orłów: wo­lon­ta­riat – ak­tyw­ność – tożsamość”, z me­ry­to­rycz­nym udziałem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa We­ksy­lo­lo­gicz­ne­go️️ odbyło się w Mu­zeum “Ar­se­nał”.  Był to wykład i warsz­tat do­tyczący bu­do­wa­nia tożsamości i god­ności na­ro­do­wej w którym wzięli udział  ucznio­wie ze wszyst­kich zgłoszo­nych do pro­jek­tu placówek oświa­to­wych, ich opie­ku­no­wie, dy­rek­tor Mu­zeum Za­moj­skie­go i za­pro­sze­ni goście. Więcej o wy­da­rze­niu,  które zo­stał zor­ga­ni­zo­wa­ny w 188 Rocz­nicę Uchwa­le­nia Pol­skich Barw Na­ro­do­wych na: http://zyciezamoscia.pl/reportaze/tajemnice-polskich-barw-narodowych-w-zamojskim-arsenale/
Archiwa


Kategorie