Obrazek nagłówka
news-warsztaty-edytorsko-graficzne

12 osób przez 20 go­dzin pra­co­wało  nad treścią i ilu­stra­cja­mi do Za­moj­skie­go Ko­dek­su Fla­go­we­go dla Młodzieży, który będzie wy­da­ny w ra­mach pro­jek­tu “Lot orłów: wo­lon­ta­riat, ak­tyw­ność, tożsamość”. Au­to­rzy “Ko­dek­su” są ucznia­mi wy­ty­po­wa­ny­mi przez placówki oświa­to­we biorące udział w pro­jek­cie. Maja uzdol­nie­nia i umiejętności, które od­po­wied­nio ukie­run­ko­wa­ne na pew­no za­owo­cują rze­czową i ko­mu­ni­ka­tywną pu­bli­kacją.
Archiwa


Kategorie