Obrazek nagłówka

5 grudnia, podczas Gali Inicjatyw Społecznych członkowie zarządu ZCW, wolontariusze i ich przyjaciele świętowali jubileusz 15-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia.

Były tra­dy­cyj­ne po­dzięko­wa­nia, dużo pięknych słów i wzru­szeń, bo:

– Każda okrągła rocznica prowokuje do wspomnień, refleksji, ocen i podsumowań. 15 lat… niby niewiele, a ile przez ten czas udało się zrobić, ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo w kilku zdaniach opowiedzieć historię powstawania organizacji, tworzenia czegoś zupełnie nowego, nieznanego na lokalnym gruncie. Jeszcze trudniej oddać atmosferę tych tygodni, miesięcy, lat, zmagań z problemami, ale i satysfakcji, gdy się coś udawało…  Zamojskie Centrum to Stowarzyszenie niezwykłe, tak jak niezwykła jest idea wolontariatu i jej przesłanie”.

Był też wspa­niały tort od Pre­zy­den­ta Mia­sta, Pana An­drze­ja Wnu­ka „do­star­czo­ny” przez Panią Pre­zy­dent Mag­da­lenę Dołgan, ho­no­ro­we­go gościa Gali i kwia­ty od   panów Jana Sadło, Pre­ze­sa SM im. J. Za­moy­skie­go i Wi­tol­da Tka­czy­ka Prze­wod­niczącego Rady Nad­zor­czej, którzy tym ge­stem do­ce­ni­li zna­cze­nie ZCW dla miesz­kańców mia­sta i Spółdziel­ni. Były też kwia­ty i upo­min­ki od wo­lon­ta­riu­szy i za­przy­jaźnio­nych or­ga­ni­za­cji.

Ewa Szcze­pańska i Kry­sty­na Rybińska-Smyk, twórczy­nie Za­moj­skie­go Cen­trum,  po­wta­rzają, że za­wsze  miały szczęście spo­ty­kać na swo­jej dro­dze życz­li­wych dla or­ga­ni­za­cji przed­sta­wi­cie­li władz sa­morządo­wych i biz­ne­su, że ko­mi­sjom kon­kur­so­wym przy­znającym gran­ty po­do­bały się ich pro­jek­ty, co spo­wo­do­wało,  że za­moj­ski wo­lon­ta­riat „urósł w siłę”.

A te 15 lat pra­cy to: 33 zre­ali­zo­wa­ne pro­jek­ty, w tym pra­wie połowa to pro­jek­ty i pro­gra­my między­na­ro­do­we z udziałem przed­sta­wi­cie­li z 21 państw z Eu­ro­py i świa­ta, tysiące go­dzin szko­leń i in­nych działań pro­jek­to­wych, set­ki wo­lon­ta­riu­szy szko­lo­nych i przy­go­to­wy­wa­nych  do działania, bez­cen­ny dar cza­su, wie­dzy i umiejętności prze­ka­za­nych przez ko­or­dy­na­torów i wo­lon­ta­riu­szy oso­bom i in­sty­tu­cjom po­trze­bującym wspar­cia,  po­nad 90 tys. go­dzin pra­cy  członków Zarządu, po­nad 300 za­war­tych umów cy­wil­no – praw­nych w ra­mach re­ali­zo­wa­nych pro­jektów, współpra­ca z 50 in­sty­tu­cja­mi i or­ga­ni­za­cja­mi, kształto­wa­nie przy­ja­zne­go śro­do­wi­ska dla  wo­lon­ta­ria­tu, ko­or­dy­no­wa­nie pra­cy 21 szkol­nych klubów i grup nie­for­mal­nych, pro­wa­dze­nie (do nie­daw­na je­dy­nej w mieście) świe­tli­cy dla se­niorów.

Po­ka­zała to wszyst­ko Ewa Szcze­pańska w swo­jej pre­zen­ta­cji, ale – tym ra­zem – na wesoło, co bar­dzo po­do­bało się wszyst­kim gościom. Po­do­bały się także: oko­licz­nościo­we kart­ki, pu­bli­ka­cja,  tra­dy­cyj­ne „zarażanie wi­ru­sem do­bro­ci” i hymn, który zo­stał odśpie­wa­ny na wstępie.

            Dzisiaj Zamojskie Centrum Wolontariatu jest organizacją rozpoznawalną w środowisku lokalnym, w Polsce i  na świecie, organizacją wiarygodną dla ludzi potrzebujących i atrakcyjną dla aktywnych, którzy chcą robić coś dla innych. I to cieszy.

Media o wydarzeniu:

roztocze.net

zamosc.naszemiasto.pl

www.radiozamosc.pl

www.zamojska.pl
Archiwa


Kategorie