Obrazek nagłówka
Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu jest realizatorem usług w ramach  Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zamieszkałe na terenie Miasta Zamościa, które wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Beneficjent  nie ponosi odpłatności za pracę asystenta.
Usługi asystenta w ramach Programu świadczą :
– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
– osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu ma możliwość  samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Zamościu będzie trwał do 31.12.2020 r.

Osoby spełniające kryteria uczestnictwa  w Programie  (ewentualnie ich opiekunowie) oraz zainteresowane wsparciem asystenta zapraszamy do kontaktu z następującymi osobami:
Dorota Margol tel. 507 – 458 -222 e-mail dorota.margol@o2.pl
Barbara Kot  tel. 530 614 507 e-mail barbara.kot.b@gmail.com  
Archiwa


Kategorie