Wyjazdowe warsztaty w Bełżcu 2015-04-21 , aktualności , inne działania projektowe , archiwum aktualności - 2015

W ra­mach współpra­cy Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu z Mu­zeum – Miej­sce Pamięci w Bełżcu, wo­lon­ta­riu­sze już drugi raz mie­li okazję uczest­ni­czyć w szczególnych, wy­jaz­do­wych warsz­ta­tach. Zwie­dzi­li mu­zeum mar­ty­ro­lo­gii Żydów, obej­rze­li stałą eks­po­zycję, do­wie­dzie­li się także jak się ewi­den­cjo­nu­je i kon­ser­wu­je nowe, wciąż znaj­dy­wa­ne  na te­re­nie obo­zu eks­po­na­ty. O wszyst­kim opo­wia­da­li im asy­sten­ci mu­ze­al­ni: Pani Ewa Ko­per i Pan Ja­rosław Jo­niec. Wo­lon­ta­riu­sze w rewanżu z ochotą po­pra­co­wa­li fi­zycz­nie przy porządkowaniu terenu „ naj­większej mogiły Eu­ro­py”.