Obrazek nagłówka

Sprawozdanie 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2019 roku.

 1. Nazwa  -Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu.
 2. Adres – ul. Wyszyńskiego 28A,  22-400 Zamość.
 3. Data wpisu do rejestru – 13.12.2002 r. , numer KRS – 0000142736.
 4. Dane dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu :

      Imię i Nazwisko                                                          Funkcja

1. Ewa Szczepańska Prezes Zarządu
2. Krystyna Rybińska -Smyk Wiceprezes Zarządu
3. Iwona Proczka Sekretarz
4. Leszek Stankiewicz Skarbnik
5. Dorota Nowosad Członek Zarządu
 • Określenie celów statutowych :

      Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia :

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań
   w charakterze wolontariuszy.
 2. Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
 3. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.
 4. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży.
 5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia

      społecznego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
 2. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do wzajemnej współpracy.
 3. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy.
 4. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
 5. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
 6. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz problemów

młodzieży i grup marginalizowanych.

 • Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży i seniorów oraz problemów związanych z wykluczeniem społecznym.
 • Współpracę międzynarodową i integrację międzykulturową.

9.  Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w obszarze animacji społecznej, pomocy
      humanitarnej, przedsiębiorczości, samorządności, kultury, rekreacji, profilaktyki zdrowia,
      ekologii, prowadzących do sprawniejszego rozwiązywania problemów społecznych.

 • Stowarzyszenie w 2019 roku prowadziło nieodpłatną działalność pożytku publicznego  działalność pożytku publicznego  zgodnie z zapisami statutu.

 • Opis działalności prowadzonej w 2019 roku.

7.1. Realizacja projektów:

7.1.1. Kolejna edycja projektu  pt. „SENIORALNA STACJA SOCJALNA w Zamościu – zintegrowane wsparcie dla seniorów, którzy przeżyli II wojnę światową”, dofinansowywany przez  Fundację „ Pamięć , Odpowiedzialność i  Przyszłość” z Berlina.
Całkowita wartość projektu –  65.726,00 euro.

Termin realizacji: 01.04.2019 do 01.04.2021.

7.1.2. Zadanie publiczne pt. „ LOT ORŁÓW: WOLONTARIAT – ATYWNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ” finansowane z Programu FIO przez Narodowy Instytut Wolności.

Wartość projektu:
–  45490,00 zł –  2018 rok

– 117332,00 zł – 2019 rok

Termin realizacji – 01.06.2018 – 31.12.2019

Sprawozdanie złożono w wyznaczonym terminie.

7.1.3. Zadanie publiczne – wkład własny do projektu do zadania publicznego pt. „ LOT ORŁÓW: WOLONTARIAT – ATYWNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ” f finansowany przez Miasto Zamość.

Wartość zadania – 7950,00 zł.

Sprawozdanie złożono w wyznaczonym terminie.

7.1.4. Projekt  partnerski pt. „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030, którego liderem jest Centrum Wolontariatu w Lublinie,  finansowany przez Narodowy Instytut Wolności.
Termin realizacji: 01.01.2019 do 31.12.2020.
Wartość projektu: 6040,00 zł. W 2019 r. wykorzystano ½ wymienionej kwoty.
Zrealizowano 2  seminaria dla organizatorów wolontariatu z powiatu zamojskiego i działanie wolontarystyczne integrujące społeczność lokalną.

7.1.5 Opracowanie i złożenie wniosku na najaktywniejszą organizację pozarządową 2018, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zamość.

7.1.6. Rozpoczęcie prac nad wnioskiem do Programu PoMOC ogłoszonym przez Fundację evz we współpracy z Fundacją STOCZNIA. Główne cele projektu to wsparcie najstarszych seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę oraz rozwój instytucjonalny naszego Stowarzyszenia poprzez zatrudnienie młodych pracowników i dążenie do wymiany pokoleniowej w Zarządzie.

7.2. Wzrost potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu :

1. W aspekcie materialnym :

– zatrudnianie pracowników do obsługi projektów – 15 osób zatrudnionych na umowy
  cywilno – prawne

2.W aspekcie merytorycznym:

– dystrybucja Informatora dla SENIORA – KOMBATANTA

– szeroki katalog usług świadczonych przez ZCW dla seniorów oraz dla młodzieży

– wzrost kompetencji członków i pracowników Stowarzyszenia w zakresie realizacji

  i rozliczania projektów,  w tym  międzynarodowych
– nawiązanie współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

– wsparcie 4  Zamojskich organizacji kombatanckich głównie w zakresie włączenia drugiego
  pokolenia ofiar ns  w pomoc tej grupie osób

7.3. Promocja idei wolontarystycznej.

–   promocja w ramach realizowanych projektów  – plakaty, ulotki, audycje radiowe,
    artykuły prasowe, widomości online, banery, seminaria: 2 krajowe dotyczące potencjału
    i potrzeb seniorów, 1 międzynarodowe dotyczące włączenia drugiego pokolenia ofiar ns
    w pomoc tej grupie osób

–  zorganizowanie Gali Wolontariatu ph. „Młodzi Biało Czerwonej”(11.12.2019)  
   Podczas Gali podsumowano realizację projektu „Lot Orłów”. Uczestnicy projektu otrzymali
   dyplomy i drobne upominki.
   W roku 2019 postanowiliśmy szczególnie podziękować i  uhonorować Koordynatorów
   Klubów Wolontariusza.
   Po raz kolejny najaktywniejsi wolontariusze otrzymali nagrody ufundowane przez
   Prezydenta Miasta Zamość co świadczy o dostrzeganiu roli wolontariatu w środowisku
   lokalnym.

 – nowymi formami działań  na rzecz młodzieży było zorganizowanie: Wakacyjnej Szkoły
   Liderów. Był to obóz szkoleniowo – integracyjny dla uczestników projektu „Lot Orłów”.
   Nową formą wsparcia dla seniorów było wprowadzenie usług profesjonalnych Asystentów
   Osób Starszych.

7.4. Współpraca z organizacjami i instytucjami:

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, Klubem Integracji Społecznej w Zamościu, PCK Oddziałem Rejonowym w Zamościu, Szkolnymi i Młodzieżowymi Klubami Wolontariusza  w Zamościu i powiecie zamojskim
w zakresie organizacji i koordynacji wolontariatu w środowisku lokalnym.
Wsparcie motywacyjne i doradcze dla organizacji kombatanckich.

7.5. Prowadzenie Punktu Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy oraz stałych programów wolontarystycznych.
7.5.1. Systematyczny rozwój Klubu Wolontariusza w  Niepublicznym Szpitalu w Zamościu.
Wolontariusze z tego Klubu wraz ze Stowarzyszeniem Dawcy Uśmiechu – Smail Donors   byli także głównymi organizatorami  Świątecznego Turnieju Charytatywnego, dofinansowanego przez Korpus Solidarności.

 1. 1.       
Archiwa


Kategorie