Obrazek nagłówka

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwane dalej „ Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o Stowarzyszeniach, Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą Zamość. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całej RP, oraz poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
 2. Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
 3. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.
 4. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży
  i seniorów.
 5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
 2. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do wzajemnej współpracy.
 3. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy.
 4. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
 5. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
 6. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz problemów

młodzieży i grup marginalizowanych.

 • Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży i seniorów oraz problemów związanych z wykluczeniem społecznym.
 • Współpracę międzynarodową i integrację międzykulturową.
 • Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w obszarze animacji społecznej, pomocy humanitarnej, przedsiębiorczości, samorządności, kultury, rekreacji, profilaktyki zdrowia, ekologii, prowadzących do sprawniejszego rozwiązywania problemów społecznych.

§ 8

 1. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność

      gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych zgodnie z

      obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z działalności gospodarczej jest

      przeznaczony na realizację celów statutowych.

 •  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

3.Działalność nieodpłatna obejmuje:
3.1.Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
3.2. Organizację i prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla
       wolontariuszy.
3.3. Organizację szkoleń dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu w środowisku
       lokalnym oraz korzystających ze świadczeń wolontariuszy.
3.4. Organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i innych wydarzeń związanych
       z wolontariatem, aktywizacją młodzieży i seniorów oraz  ograniczeniem problemu
       wykluczenia społecznego.
3.5. Organizowanie i wspieranie rożnych form i metod działalności z zakresu:
        – animacji społecznej,
        – przedsiębiorczości i samorządności,
        – edukacji pozaformalnej i kształcenia ustawicznego,
        – opieki,
        – kultury,
        – rekreacji i turystyki

       na rzecz rożnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
       i seniorów.

3.6.Przygotowywanie, wydanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz
       problemów młodzieży, seniorów oraz  wykluczenia społecznego.

3.7.Prowadzenie poradnictwa  dla wolontariuszy i podmiotów uprawnionych do korzystania
      ze świadczeń wolontarystycznych.
3.8. Animowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej i integracji

        międzykulturowej.

4 .Działalność odpłatna obejmuje:
4.1. Organizację i prowadzenie szkoleń  specjalistycznych dla wolontariuszy.
4.2. Organizację szkoleń dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu w środowisku
       lokalnym oraz korzystających ze świadczeń wolontariuszy.
4.3. Organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i innych wydarzeń związanych
       z wolontariatem, aktywizacją młodzieży i seniorów oraz  ograniczeniem problemu
       wykluczenia społecznego.
4.4. Organizowanie i wspieranie rożnych form i metod działalności z zakresu:
        – animacji społecznej
        – edukacji pozaformalnej i  kształcenia ustawicznego,
        – opieki,
        – kultury,
        – rekreacji i turystyki

       na rzecz rożnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
       i seniorów.

4.5.Przygotowywanie, wydanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz
       problemów młodzieży, seniorów oraz  wykluczenia społecznego.

4.6.Prowadzenie poradnictwa   podmiotów uprawnionych do korzystania ze świadczeń
       wolontarystycznych.
4.7. Organizowanie różnych form współpracy międzynarodowej i integracji
       międzykulturowej.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym ,może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz wolontariatu lub Stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 14

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Zgonu członka.
 2. Skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu  niepłacenia  składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego- osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 16

Od uchwały zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
w terminie 14 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA.

§ 17

Władze Stowarzyszenia tworzą:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 19

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
 2. Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej.
 5. Podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem.
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.
 8. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji.
 10. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
 11. Pozostałe sprawy nie będące w kompetencjach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym miejscu.

§ 23

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 24

Do uprawnień Zarządu należy:

 1. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywania sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 11. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 12. Udzielenie imiennych pełnomocnictw osobom spoza Zarządu, do występowania
  w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia

§ 25

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 26

 1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 28

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia – przynajmniej raz do roku.
 2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu i stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności.
 4. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do
   wiadomości członków.
 5. Delegowanie członków Komisji do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Zarządu.
 7. Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 29

W przypadku ustania  członkostwa osoby będącej we władzach Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 30

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, w przerwie między posiedzeniami przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

§ 31

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności usługowej, realizacji zadań publicznych, dochodów z majątku, ofiarności publicznej, dotacji krajowych i zagranicznych.

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 33

Wszelkie ograniczenia dotyczące zarządzania majątkiem Stowarzyszenia zostaną zawarte
w wewnętrznych regulaminach oraz uchwałach Stowarzyszenia.

§ 34

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu dwóch członków Zarządu łącznie.

VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 35

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  na zasadach zawartych w paragrafie 22.

§ 36

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

Podpisy :

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia……………………………………….

2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia………………………………………………….
Archiwa


Kategorie