Obrazek nagłówka

Zarząd Stowarzyszenia

Ewa Szczepańska – PREZES

We wszel­kie­go ro­dza­ju społecz­ne działania angażowała się od za­wsze. W Łodzi, swo­im ro­dzin­nym mieście, ze­tknęła się z ideą wo­lon­ta­ria­tu i była wo­lon­ta­riuszką ho­spi­cyjną. Na Za­mojsz­czyznę przywędro­wała za mężem. Pra­co­wała w Miej­skim Cen­trum Po­mo­cy Ro­dzi­nie i Biu­rze Pełno­moc­ni­ka do Spraw Osób Nie­pełno­spraw­nych. Od 10 lat ( z roczną przerwą) pełni funkcję pre­ze­sa Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Zaj­mu­je się zarządza­niem, a przede wszyst­kim zdo­by­wa­niem fun­du­szy na działalność sta­tu­tową Sto­wa­rzy­sze­nia, co robi zna­ko­mi­cie. Swoją wiedzę na ten te­mat chętnie prze­ka­zu­je przed­sta­wi­cie­lom in­nych or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych. Ma do tego od­po­wied­nie przy­go­to­wa­nie – „Cer­ty­fi­kat spe­cja­li­sty ds. fun­du­szy eu­ro­pej­skich dla or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych” oraz ukończo­ne stu­dia po­dy­plo­mo­we „In­te­gra­cja eu­ro­pej­ska i zarządza­nie pro­jek­ta­mi Unii Eu­ro­pej­skiej”. Jest współzałożycielką i człon­kiem Zarządu Za­moj­skie­go Fo­rum Ini­cja­tyw Społecz­nych. W ubiegłym roku zna­lazła się wśród pięciu osób no­mi­no­wa­nych do tytułu Za­moj­ska Oso­bo­wość Roku MO­RAN­DO 2011.

Krystyna Rybińska-Smyk – Wiceprezes

Z wy­kształce­nia po­lo­nist­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry i dzien­ni­kar­ka, z za­wo­du na­uczy­ciel­ka, z zamiłowa­nia ko­or­dy­na­tor­ka działalności społecz­nej. Od 2004 roku wi­ce­pre­zes Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Or­ga­ni­za­tor­ka i ko­or­dy­na­tor­ka wo­lon­ta­ria­tu młodzieżowe­go na Za­mojsz­czyźnie oraz między­na­ro­do­wych spo­tkań młodzieży. Po­mysłodaw­czy­ni i ko­or­dy­na­tor­ka pro­jek­tu wspie­rającego oso­by po­szko­do­wa­ne przez III Rzeszę. Spe­cja­list­ka ds. pro­mo­cji w Za­moj­skim Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu i Za­moj­skim Fo­rum Ini­cja­tyw Społecz­nych. Au­tor­ka pu­bli­ka­cji: „Me­to­dy i for­my wspar­cia miesz­kańców Za­mojsz­czy­zny i Ko­lo­nii po­szko­do­wa­nych przez III Rzeszę”, „Atlas do­brych prak­tyk w za­trud­nia­niu osób nie­pełno­spraw­nych w wo­jewództwie lu­bel­skim”, „War­to działać – zmie­niać świat i sie­bie”, oraz fil­mu: „Wo­lon­ta­riat – ludz­ka rzecz”. Współor­ga­ni­za­tor­ka spo­tkań se­niorów z za­moj­ski­mi twórca­mi. Na­uczy­ciel­ka dy­plo­mo­wa­na. W 2006 r. Otrzy­mała Na­grodę Mi­ni­stra Edu­ka­cji II Stop­nia.

Iwona Proczka – Sekretarz

Człon­kiem Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu jest od 2005 roku, a Zarządu od 2009. Pełni funkcję se­kre­ta­rza. Pra­cu­je w Książnicy Za­moj­skiej jako pra­cow­nik se­kre­ta­ria­tu i działu pro­mo­cji. Jest współtwórczy­nią Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Książki. Miłośnicz­ka li­te­ra­tu­ry, społecz­ni­ca, czyn­na wo­lon­ta­riusz­ka. Pra­cu­je z se­nio­ra­mi. Pro­wa­dzi bi­blio­te­ra­pię w świe­tli­cy dzien­ne­go wspar­cia. Jest ko­or­dy­na­torką wo­lon­ta­ria­tu przy Spółdziel­ni Mie­sza­ka­nio­wej im. Wa­le­ria­na Łuka­sińskie­go

Leszek Stankiewicz – Skarbnik

W Zarządzie ZCW jest od 2005 roku. Na­uczy­ciel Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Mo­krem. Działacz społecz­ny i sa­morządowy, pro­mujący i wspie­rający rozwój III sek­to­ra. Zaj­mu­je się oświatą i spor­tem: jest in­struk­to­rem spor­tu, li­cen­cjo­no­wa­nym tre­ne­rem i sędzią spor­to­wym sportów łączności i piłki ręcznej. Jest też krwio­dawcą zrze­szo­nym w PCK w Zamościu, krótko­fa­low­cem w Klu­bie Łączności LOK – SP8KEA w Zamościu, dru­hem w OSP Płoskie, prze­wod­niczącym Rady Spor­tu Gmi­ny Zamość, człon­kiem Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej Lo­kal­nej Gru­py Działania Na­sze Roz­to­cze, rad­nym Rady Gmi­ny Zamość. Jest też współzałożycie­lem: Uczniow­skie­go Klu­bu Spor­to­we­go AZY­MUT, (pełni tam funkcję tre­ne­ra w sek­cji ra­dio­orien­ta­cji spor­to­wej), Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­mo­cji i Roz­wo­ju Za­mojsz­czy­zny i Sto­wa­rzy­sze­nia Do­bra Szkoła. Pełni też funkcję pre­zes za­moj­skie­go ogni­ska Pol­skiej YMCA . Od 2011 roku jest człon­kiem władz Kra­jo­wej Fe­de­ra­cji Spor­tu Dla Wszyst­kich a od mar­ca 2012r. Wi­ce­pre­ze­sem Pol­skie­go Związku Ra­dio­orien­ta­cji Spor­to­wej. Poza tym jest wspa­niałym ko­legą i oj­cem sześcior­ga dzie­ci.

Dorota Nowosad –Członek Zarządu

Jest człon­kiem Zarządu ZCW od 2009 roku. Ko­or­dy­na­tor­ka działalności społecz­no – kul­tu­ral­nej w Spółdziel­ni Miesz­ka­nio­wej im. Jana Za­moy­skie­go. Ma­gi­ster wy­cho­wa­nia pla­stycz­ne­go. Ukończyła stu­dia po­dy­plo­mo­we: „In­te­gra­cja eu­ro­pej­ska i zarządza­nie pro­jek­ta­mi Unii Eu­ro­pej­skiej”.Współzałożyciel­ka Sto­wa­rzy­sze­nia Ko­biet po Le­cze­niu Raka Pier­si „Ama­zon­ki” i Za­moj­skie­go Fo­rum Ini­cja­tyw Społecz­nych. Założyciel­ka Sto­wa­rzy­szeń: „Dru­kar­nia Wy­obraźni” i „Otwar­te ser­ca”. Jej am­bicją jest wzrost po­ten­cjału za­moj­skie­go III sek­to­ra. Ma doświad­cze­nie w pra­cy z młodzieżą i dziećmi. 9 lat pra­co­wała w Związku Har­cer­stwa Pol­skie­go. Jest alum­nem Szkoły Li­derów Pol­sko – Ame­ry­kańskiej Fun­da­cji Wol­ności. Lau­re­at­ka Ogólno­pol­skie­go Kon­kur­su Społecz­nik Roku 2004. W 2011 roku zo­stała od­zna­czo­na Krzyżem Ka­wa­ler­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski.
Archiwa


Kategorie